персоналізація загальна

персоналізація елементів

ДОГОВІР
оренди житлового приміщення

м. Київ                                     «__» _______ 20__ р.

_________________ (далі – «Орендодавець»), з однієї сторони та _____________, з другої сторони, ______________, з третьої сторони, __________________, (кожен з яких далі – «Орендар», а разом «Орендарі»), а усі разом далі – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір оренди житлового приміщення (далі – «Договір») про таке:

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator AGR

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендарі приймають у строкове платне користування (оренду) частину житлового будинку (житлове приміщення), загальною площею 130 кв. м., житловою площею 98 кв. м., що складається із 4 (чотирьох) кімнат, за адресою: м. Гусятин, вул. Пшенична, буд. 16. Житловий будинок належить Орендодавцю на підставі права власності, підтвердженого паспортом БТІ.

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator s

1.2. Орендодавець також передає в оренду майно, яке є в орендованому житловому приміщенні.

1.3. Стан житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: придатне для використання згідно з метою оренди, визначеною у п. 2.1 цього Договору.

1.4. Недоліки житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: відсутні.

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Частина житлового будинку, вказана у п. 1.1 цього Договору, передається Орендарям для проживання. Орендарі зобов’язуються використовувати орендоване житлове приміщення лише із вказаною у цьому пункті метою.

3. СТРОК ОРЕНДИ

3.1. Строк оренди житлового приміщення за цим Договором складає 6 місяців. Визначений у цьому пункті строк оренди може бути змінений лише за домовленістю Сторін.

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator

3.2. Кожна Сторона має право достроково припинити оренду за цим Договором за умови попереднього про це повідомлення Орендарем – Орендодавця, та Орендодавцем – Орендарів відповідно не пізніше, ніж за 1 місяць до бажаної дати припинення оренди. Дострокове припинення оренди одним із Орендарів не впливає на права та обов’язки інших Орендарів за цим Договором.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

4.1. Житлове приміщення та майно, а також ключі від приміщення‚ що орендується, повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарями протягом 1 з дня набрання чинності цим Договором.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір місячної орендної плати складає 12 000 грн. (дванадцять тисяч гривень). У випадку, коли хтось з Орендарів достроково припинить цей Договір, і в житловому приміщенні залишаться проживати двоє Орендарів, розмір орендної плати становитиме 10 000 грн. (десять тисяч гривень).

orendodator

5.2. Розмір орендної плати протягом строку дії цього Договору зміні не підлягає.

5.3. Орендна плата сплачується Орендарями не пізніше, ніж 22 числа кожного місяця, протягом всього строку оренди.

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator

5.4. Орендар має право вносити орендну плату авансом за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на момент оплати.

5.5. Зобов'язання Орендарів зі сплати орендної плати забезпечується завдатком у розмірі 10 000 грн (десяти тисяч гривень), що вноситься у момент підписання Договору. Факт передання завдатку Орендодавцеві підтверджується розпискою. У випадку відсутності порушень зобов’язань зі сплати орендної плати за Договором, та, якщо цей Договір між Сторонами не буде продовжений, завдаток зараховується у рахунок орендних платежів за останній місяць строку оренди за цим Договором.

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator orendodator

5.6. Вартість комунальних послуг (зокрема, за спожиті Орендарями електроенергію, воду, газ та Інтернет-трафік) не входить до орендної плати.

5.7. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами Інтернет-зв’язку оплачуються Орендарями додатково. Орендарі передають Орендодавцю плату за попередній місяць користування вказаними у цьому пункті послугами до 5 (п’ятого) числа кожного наступного місяця. Орендодавець самостійно несе відповідальність за перерахунок відповідної плати безпосереднім надавачам таких послуг.

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator

5.8. Орендна плата сплачується готівкою.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець зобов'язаний:
- передати Орендарям житлове приміщення та майно, що орендуються, у день підписання цього Договору;
- забезпечувати безперешкодне використання Орендарями житлового приміщення та майна‚ що орендуються‚ відповідно до умов цього Договору;
- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарям користуватися орендованим житловим приміщенням та майном, що орендуються, відповідно до умов цього Договору;
- здійснювати поточний та капітальний ремонт житлового приміщення та майна, що орендуються;
- у разі виникнення потреби та за домовленістю Сторін, забезпечити Орендарів додатковим майном;
- забезпечувати комфортне користування Орендарями майном, що орендується.

6.2. Орендодавець має право:
- контролювати наявність, стан, мету та бережність використання орендованих приміщень та майна;
- здійснювати контроль за станом орендованих приміщень та майна шляхом візуального обстеження, за умови обов'язкового попередження Орендарів не менше, ніж за 1 (одну) добу до такого обстеження.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРІВ

7.1. Орендарі зобов'язуються:
- використовувати житлове приміщення‚ що орендується‚ лише відповідно до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;
- своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату;
- забезпечувати збереження орендованих приміщень та майна, запобігати їхньому пошкодженню і псуванню;
- утримувати орендовані приміщення та майно у порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно та приміщення у належному стані, але не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
- дотримуватися правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;
- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування житлового приміщення‚ що орендується;
- надавати Орендодавцю доступ до об'єкта оренди з метою перевірки його стану і використання за цільовим призначенням;
- у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване житлове приміщення та майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу;
- відшкодувати Орендодавцю шкоду, яка була спричинена їхніми винними діями, що призвели до пошкодження, чи погіршення стану житлового приміщення, чи майна, що орендуються.

7.2. Орендарі мають право:
- використовувати орендовані приміщення та майно відповідно до його призначення та умов цього Договору;
- користуватися системами комунікацій житлового приміщення‚ що орендується;
- здавати житлове приміщення та майно в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця;
- здійснювати поточний ремонт житлового приміщення та майна, що орендуються;
- установлювати сигналізацію та інші системи охорони;
- без попереднього повідомлення Орендодавця приймати в орендованому приміщенні гостей та дозволяти їхнє тимчасове проживання на строк не більше, ніж 3 дні, у ньому без стягнення плати за користування.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення зобов'язань за цим Договором, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, що сталося через настання обставин непереборної сили, або, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони докладають усіх зусиль, аби вирішувати будь-які спори, пов’язані із виконанням або тлумаченням цього Договору шляхом переговорів.

9.2. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. На підставі ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, Сторони домовились, що дія цього Договору поширюється на відносини, що виникли між Сторонами до його підписання, таким чином цей Договір діє з 20 червня 2018 року до 20 грудня 2018 року.

10.2. Припинення Договору не звільняє Сторін від відповідальності за порушення його умов, що відбулось під час дії цього Договору.

10.3. Кожна із Сторін має право достроково припинити цей Договір, попередивши іншу Сторону за 30 днів до бажаної дати розірвання. Дострокове припинення цього Договору одним із Орендарів не припиняє цього Договору у частині, що стосується прав та обов’язків інших Орендарів, що залишаються проживати в орендованому приміщенні.

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator

10.4. Заміна одного із Орендарів може відбутися на підставі Додаткової угоди між Орендодавцем, Орендарем, який уступає свої права та обов’язки, та особою, що стане новим Орендарем. У разі укладення такої угоди, новий Орендар набуває усіх прав та обов’язків попереднього Орендаря, що визначені цим Договором, та стає Стороною цього Договору.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту та принципами добросовісності, розумності та справедливості.

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator

АБО

el_Orendar el_Orendar el_Orendar orendodator
11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

11.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


далі йдуть реквізити сторін...